Z A M Ó W I E N I E

------------------------------ Dane zamawiającego ------------------------------

Nazwa firmy     

Forma prawna    

Adres, ulica      

Miejscowość           Kod    

Telefon                      Faks    

NIP                                Regon    

e-mail              

------------------------------ Dane o zamówieniu ------------------------------

1. Zamawiam usługę e-Modyfikacje na rok 2007 do programu(ów):

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Amortyzacja

------------------------------ Informacje dodatkowe ------------------------------

Uwagi / komentarze:

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wersją 60-dniową zamawianego programu i jest on zgodny z moimi oczekiwaniami oraz zapoznałem się i akceptuję zasady Licencji i Gwarancji stosowane przez RAMZES Sp. z o.o.
Upoważniam firmę Ramzes Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez podpisu.
Dodatkowo oświadczam, iż złożone przeze mnie, (FIRMĘ) jakiekolwiek zamówienia w przyszłości, na program(y), modyfikację(e) lub usługę(i) firmy RAMZES Sp. z o.o, niezależnie od formy zamówienia, będzie poprzedzone zapoznaniem się przeze mnie (FIRMĘ) odpowiednio, z wersją 60-dniową programu oraz zasadami Licencji i Gwarancji, jak również z zasadami świadczenia usług (w tym cennikiem), a wysłane zamówienie faksem, mailem czy za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej RAMZES, potwierdza iż zamawiany(e) program(y), modyfikacja(e) lub usługa(i) odpowiednio, w obowiązującej na ten czas wersji czy zakresie spełnia moje oczekiwania oraz przyjmuję do wiadomości i stosowania Zasady Licencji oraz Gwarancji obowiązujące w tym czasie w RAMZES Sp. z. o.o. oraz zasady świadczenia zamawianych przeze mnie usług.

Osoba upoważniona do składania
zamówień i oświadczeń w imieniu firmy

Stanowisko

Użycie klawisza "Wyślij formularz" spowoduje przesłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej.

Istnieje jednocześnie możliwość wydrukowania formularza i przesłania go do firmy Ramzes Sp. z o.o. faksem - 022 335 99 73.
W przypadku przesyłania formularza faksem, konieczne jest złożenie oryginalnego czytelnego podpisu osoby reprezentującej firmę.

drukuj formularz: drukuj formularz