Umowa Licencyjna
Na użytkowanie programu Ramzes - Faktura i Ramzes - Księgi Handlowe.

będącego własnością firmy Ramzes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 214, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000007963 w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: RAMZES) o NIP: 527-10-30-866, Regon: 011178761 i kapitale zakładowym w wysokości 66 500.

WARUNKI LICENCJI

§ 1.

Użytkownikiem Licencji (dalej: UŻYTKOWNIK) jest firma bądź osoba fizyczna, która nabyła program Ramzes - Faktura i Ramzes - Księgi Handlowe (dalej: PROGRAM) razem z kalendarzem na rok 2008 wydanym przez Infor S.A.
UŻYTKOWNIK uzyskał prawo do darmowego używania PROGRAMÓW od momentu zainstalowania niniejszej płyty do końca roku 2008.

§ 2.

Niniejszy dokument (dalej: LICENCJA) zawiera zasady użytkowania PROGRAMU oraz obowiązki i przywileje UŻYTKOWNIKA oraz RAMZES.

§ 3.

Autorskie Prawa Majątkowe do programów, ich kopii, modyfikacji, źródeł i dokumentacji oraz wszelkich materiałów mających jakikolwiek związek z PROGRAMEM należą wyłącznie do RAMZES.

§ 4.

RAMZES przekazuje kopię PROGRAMU UŻYTKOWNIKOWI opisanemu w § 1, a UŻYTKOWNIK ma prawo do korzystania z PROGRAMU z zachowaniem poniższych zasad:
1. Przekazany UŻYTKOWNIKOWI PROGRAM może być użytkowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. UŻYTKOWNIK ma prawo do zainstalowania serwera bazy danych na jednym komputerze. UŻYTKOWNIK ma prawo do korzystania z PROGRAMU w wersji podstawowej, tzn. obsługi jednego zakładu na jednym komputerze. Rozszerzenie powyższych uprawnień odbywa się odpłatnie zgodnie z obowiązującym w dniu złożenia zamówienia za rozszerzenie uprawnień cennikiem ogłoszonym przez RAMZES.
3. Gwarancja udzielana na PROGRAM(Y) RAMZES (dalej GWARANCJA) jest integralną częścią niniejszej LICENCJI. Szczegółowa treść zapisów gwarancyjnych umieszczona jest na stronie Internetowej RAMZES.
4. Bezwzględnie zabrania się:
a) korzystania z programu na większej liczbie stanowisk i wykorzystywania większej liczbę zakładów niż wynikają one z nadanych uprawnień w niniejszej LICENCJI.
b) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze PROGRAMU w wersji wynikowej lub jej części.
c) stosowania przedmiotowego PROGRAMU, jego części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu.
d) odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim PROGRAMU, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji użytkownika (dalej INSTRUKCJA).
5. Przekazywanie praw UŻYTKOWNIKA PROGRAMU jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną zgodą RAMZES, przy jednoczesnym przekazaniu nowemu UŻYTKOWNIKOWI przez dotychczasowego UŻYTKOWNIKA wszelkich kopii PROGRAMU i INSTRUKCJI użytkowanych przez dotychczasowego UŻYTKOWNIKA oraz po zaakceptowaniu przez nowego UŻYTKOWNIKA wszelkich warunków LICENCJI i GWARANCJI stosowanych przez RAMZES. Zawarcie przez trzy strony (RAMZES, były UŻYTKOWNIK, nowy UŻYTKOWNIK) odpowiedniej umowy (dalej: UMOWA TRÓJSTRONNA) dopełnionej bezwzględnie uiszczeniem przez nowego UŻYTKOWNIKA opłat związanych z przekazaniem LICENCJI jest dla stron umowy wiążącym przekazaniem LICENCJI, co skutkuje nabyciem przez nowego UŻYTKOWNIKA praw Licencyjnych, a równoczesną ich utratą przez dotychczasowego UŻYTKOWNIKA. RAMZES zastrzega sobie możliwość nie wyrażenia zgody na przekazanie LICENCJI nowemu UŻYTKOWNIKOWI.
6. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do zachowania szczególnej dbałości o bezpieczeństwo powierzonego PROGRAMU, tak aby nie dostał się do rąk osób trzecich.
7. UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie aktualnych przepisów prawnych wynikających z ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów, na podstawie których definiowane i stosowane są w polskim ustawodawstwie wszelkie czynności, sposoby i formy ich prawidłowego realizowania, wspomagane na podstawie czy we współpracy z przedmiotowym PROGRAMEM.
8. Przez okres ochronny od momentu zainstalowania niniejszej płyty do 31.12.2008 UŻYTKOWNIK LICENCJI ma prawo do nieodpłatnego pobierania nowych wersji programu z witryny internetowej wskazanej przez RAMZES. Po upłynięciu okresu gwarancyjnego UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do zadeklarowania w RAMZES czy i w jakiej formie będzie odbierać kolejne modyfikacje spośród oferowanych przez RAMZES możliwości. RAMZES, w sytuacji braku wyboru przez UŻYTKOWNIKA formy odbioru modyfikacji po zakończeniu GWARANCJI, zastrzega sobie prawo do wysyłania do UŻYTKOWNIKA modyfikacji PROGRAMU (za pobraniem), jeśli dana modyfikacja dotyczyć będzie zmian w przepisach prawa. Ilość modyfikacji regulowana jest wyłącznie przez RAMZES.
9. W przypadku naruszenia zapisów niniejszej LICENCJI UŻYTKOWNIK traci prawo do GWARANCJI. RAMZES może dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.
10. RAMZES ma prawo odstąpić od LICENCJI ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA zasad opisanych w niniejszej LICENCJI i/lub GWARANCJI.
11. RAMZES nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek stosowania PROGRAMU, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania PROGRAMU. 12. W trakcie udostępniania PROGRAMU w regularnej sprzedaży RAMZES zobowiązuje się do modyfikowania PROGRAMU, aktualizowania go zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz usuwania wszelkich pojawiających się usterek, w czasie pozwalającym na ich prawidłowe przygotowanie i opracowanie odpowiedniej modyfikacji. Ewentualne wycofanie PROGRAMU z regularnej sprzedaży poprzedzone będzie stosowną informacją w odpowiednim czasie.

Ramzes Sp. z o.o.

***
Uwaga! W przypadku nabycia programów w sprzedaży regularnej treść Licencji jest różna od powyższej. Treść takiej zapisów licencyjnych zamieszczona jest na stronie internetowej producenta.

zamknij okienko