Umowa Licencyjna

Na użytkowanie programu Ramzes - Podatki.
będącego własnością firmy Ramzes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 214, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000007963 w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: RAMZES).

WARUNKI LICENCJI

§ 1.
Program RAMZES - Podatki (dalej: PROGRAM) w wersji podstawowej (1 zakład, 1 stanowisko) jest udostępniony UŻYTKOWNIKOWI nieodpłatnie.

§ 2.
Niniejszy dokument (dalej: LICENCJA) zawiera zasady użytkowania PROGRAMU.

§ 3.
Autorskie Prawa Majątkowe do programów, ich kopii, modyfikacji, źródeł i dokumentacji oraz wszelkich materiałów mających jakikolwiek związek z PROGRAMEM należą wyłącznie do RAMZES.

§ 4.
RAMZES przekazuje kopię PROGRAMU UŻYTKOWNIKOWI opisanemu w § 1, a UŻYTKOWNIK ma prawo do korzystania z PROGRAMU z zachowaniem poniższych zasad:
1. Przekazany UŻYTKOWNIKOWI PROGRAM może być użytkowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. UŻYTKOWNIK ma prawo do zainstalowania serwera bazy danych na jednym komputerze. UŻYTKOWNIK ma prawo do korzystania z PROGRAMU w wersji podstawowej, tzn. obsługi jednego zakładu na jednym komputerze. Rozszerzenie powyższych uprawnień odbywa się odpłatnie zgodnie z obowiązującym w dniu złożenia zamówienia za rozszerzenie uprawnień cennikiem ogłoszonym przez RAMZES.
3. Bezwzględnie zabrania się:
a) korzystania z programu na większej liczbie stanowisk i wykorzystywania większej liczbę zakładów niż wynikają one z nadanych uprawnień w niniejszej LICENCJI.
b) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze PROGRAMU w wersji wynikowej lub jej części.
c) stosowania przedmiotowego PROGRAMU, jego części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu.
d) odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim PROGRAMU, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji użytkownika (dalej INSTRUKCJA).
4. UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie aktualnych przepisów prawnych wynikających z ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów, na podstawie których definiowane i stosowane są w polskim ustawodawstwie wszelkie czynności, sposoby i formy ich prawidłowego realizowania, wspomagane na podstawie czy we współpracy z przedmiotowym PROGRAMEM.
5. W przypadku naruszenia zapisów niniejszej LICENCJI UŻYTKOWNIK traci prawo do GWARANCJI. RAMZES może dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.
6. RAMZES ma prawo odstąpić od LICENCJI ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA zasad opisanych w niniejszej LICENCJI.
7. RAMZES nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek stosowania PROGRAMU, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania PROGRAMU.

Ramzes Sp. z o.o.

zamknij okienko