Program Ramzes Podatki 2006 umożliwia wypełnianie przez podatnika formularzy podatkowych.

Wprowadzenie informacji o podatniku.

W celu sporządzenia zestawu należy wprowadzić dane o podatniku i - jeśli potrzeba - o jego małżonku. Można to uczynić dodając odpowiednie wpisy w kartotece podatników.

W menu Kartoteki należy wybrać podatnicy.
Do tej kartoteki można dodawać [Ins] kolejnych podatników, ale również poprawiać [F2] oraz usuwać [Del] informacje o nich. Dane należy wprowadzać zgodnie z opisem pól. Po wprowadzeniu należy je zapisać [F12].
Dane o podatnikach można również wprowadzać (uzupełniać) podczas sporządzania zeznania podatkowego, którego wypełnianie rozpoczyna się od wskazania podatnika w kartotece podatników.

Wprowadzenie informacji do formularzy.

Wypełnianie zeznania należy rozpocząć od wyboru formularza(y).
Po wyborze odpowiedniego formularza na pasku narzędziowym lub z menu Deklaracje, ukaże się kartoteka, z której należy wskazać [Enter] podatnika.
Jeśli podczas wypełniania zeznania zostanie wybrany sposób opodatkowania wspólnie z małżonkiem, to ukaże się konfiguracja małżeństwa, która pozwoli wskazać (ewentualnie również dopisać) małżonka w kartotece podatników.
Do formularza można w intuicyjny sposób wprowadzać teksty i liczby oraz zaznaczać lub wskazywać dane typu urząd skarbowy, sposób rozliczania itp.
Dane wprowadzone i wynikające z załączników są przenoszone do zeznań w chwili wprowadzania ilości załączników do sekcji dotyczącej informacji o załącznikach.

We wszystkich przypadkach, w których konstrukcja zeznania to umożliwia, dane z załączników przenoszone są do zeznań (wyjątek stanowi np. NIP-3 dołączony do PIT-38). Warunkiem uwzględnienia załączników jest wpisanie niezerowej wartości w pole dotyczące przedmiotowego załącznika umieszczone w ostatniej części zeznania (PIT-36 - część L, PIT-38 - część F).
W przypadku prowadzenia więcej niż trzech działalności gospodarczych, do zeznania PIT-36L należy dołączyć załącznik PIT-B.

Jeśli w formularzu zapamiętano (zapisano formularz) już kwoty, to zmiany wynikające z późniejszych modyfikacji załączników (wprowadzenie innych kwot) nie będą uwzględnione. Można je jednak wymusić poprzez wpisanie jako ilości załączników zera i zapisanie zeznania, a następnie ponownym jego uruchomieniu i wpisaniu pożądanej ilości załączników. Takim wypadku wartości w zeznaniu zostaną ponownie przeliczone.
Wprowadzone dane należy zapisać (klawisz [F12] ).

Wprowadzenie informacji do załączników.

W menu Deklaracje należy wybrać potrzebny załącznik w menu załaczniki.
Załączniki do formularzy wypełnia się na analogicznych zasadach, co formularze. Dane wprowadzone i wynikające z załączników są przenoszone do zeznań w chwili wprowadzenia informacji o ilości załączników dołączanych do zeznania.

Wprowadzanie kwot.

Kwoty można wprowadzać do formularzy w pozycjach, które są odblokowane. Pola, których wartość jest wyliczana na podstawie wartości innych pól są zablokowane.

Podgląd i drukowanie formularzy.

Formularze można przed wydrukiem podejrzeć albo drukować bez podglądu. Wydruki są kierowane na domyślną drukarkę zainstalowaną w systemie operacyjnym Windows. Program wykorzystuje sterowniki drukarki zainstalowane w systemie Windows. Jeśli nie jest zainstalowana żadna drukarka, to podgląd i wydruk będą niemożliwe. Można wskazać inną drukarkę w menu Opcje systemu - ustawienia drukarek. (posiadania "drukarki.pdf" umożliwia przygotowanie deklaracji w postaci plików pdf). Możliwe jest też wykorzystanie przełącznika dupleks, który pozwala na wydruk obustronny na przystosowanych do tego drukarkach oraz na wygodniejszy podgląd formularzy. Formularze drukować należy na czystych kartkach formatu A4.

Wprowadzenie zmian do formularzy.

Zmian w zapisanym wcześniej formularzu można dokonywać wybierając poprawę ([F2] ). Zapis zmian następuje po użyciu klawisza [F12].

Zakończenie pracy z programem.

Użytkownik może opuścić program poprzez wybór przycisku [ Alt+X - Zakończ ] (na pasku w prawej dolnej części ekranu), poprzez użycie skrótu [ Alt ] + [ X ] lub wybór w Menu programu | Zakończ polecenia 1. Zakończ.

Odinstalowanie programu.

Odinstalowanie Ramzes Podatki 2006 jest możliwe po uruchomieniu programu uninst000.exe znajdującym się w podkatalogu uninstall, w którym zainstalowano program (domyślnie C:\AP Ramzes Podatki 2006\). Odinstalować można również poprzez uruchomienie skrótu w Menu Start / Programy.

zamknij okienko