Ramzes-Płace   
Program przeznaczony do rachuby płac oraz zarządzania danymi kadrowymi pracowników. Służy do naliczania wynagrodzeń, obowiązkowych rozliczeń z urzędami skarbowymi i ZUS oraz tworzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy.
System pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb zakładu pracy poprzez zaprogramowanie przez użytkownika struktury organizacyjnej, stanowisk, składników płacowych oraz sposobu drukowania dokumentów.
Umożliwia import danych z poprzedniej wersji programu płacowo-kadrowego firmy Ramzes.
Podstawowe funkcje programu:

funkcje kadrowe:

 • wprowadzanie i edycja danych w ewidencji osobowej, przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy oraz wprowadzanie i edycja danych w ewidencji osobowej;
 • rejestrowanie historii zmian danych w trakcie zatrudnienia, zapamiętanie pełnej historii zmian danych;
 • ewidencja nieobecności z dokładną specyfikacją powodów nieobecności oraz szczegółowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych;
 • archiwum pracowników;

funkcje płacowe:
 • obliczanie i dokonywanie wypłat dla pracowników;
 • definiowanie i dowolne określanie składników płacowych;
 • sporządzanie list płac miesięcznie i godzinowo płatnych, sporządzanie dodatkowych list np. automatyczne naliczanie ekwiwalentu za urlop; możliwość tworzenia wielu list płac w miesiącu;
 • wystawianie rachunków z tytułu umów cywilnoprawnych;
 • wypłacanie i rozliczanie zaliczek;
 • obsługa umów zlecenia i o dzieło oraz przypisanych im rachunków;
 • rozliczanie pracy na akord;
 • rejestracja wynagrodzeń za udział w posiedzeniach zarządu spółki oraz radach nadzorczych;
 • rozliczanie nieobecności na listach płac, uwzględniające między innymi takie elementy listy płac jak wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki ZUS;
 • ewidencja zasiłków wypłacanych przez ZUS.

Wydruki:
 • drukowanie dokumentów związanych z kadrami i płacami - świadectw, umów, kart, zaświadczeń o zarobkach, deklaracji podatkowych, poleceń przelewu itp.;
 • zestawienia definiowane przez użytkownika;
 • drukowanie miesięcznych podsumowań list płac, karty wynagrodzeń, kartotek pracowników oraz kart zasiłkowych.

Inne możliwości:
 • prowadzenie kartotek województw, gmin, banków, urzędów skarbowych itp.;
 • ograniczanie podstawy składek emerytalno - rentowych;
 • system archiwizacji danych;
 • wprowadzanie danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku;
 • osobne rozliczanie właścicieli oraz wspólników i współpracowników;
 • export danych arkusza Microsoft Excel.

Ramzes-Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów   
Przeznaczona jest do prowadzenia uproszczonej księgowości przez podmioty gospodarcze w Polsce,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Program funkcjonuje na platformie Windows®,
pozwala na pracę w sieci i prowadzenie wielu zakładów.
Podstawowe funkcje programu to:
 • równoległe prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT,
 • obsługa rejestrów WDT, WNT,
 • rejestracja Faktury Marża,
 • programowanie stałych wzorów zdarzeń gospodarczych,
 • obliczanie i drukowanie deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K),
 • obliczanie i drukowanie deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-5),
 • obliczanie i drukowanie deklaracji VAT-UE, VAT-UEK,
 • drukowanie Księgi według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów,
 • możliwość ewidencji przebiegu oraz kosztów eksploatacji pojazdów (kilometrówka),
 • prowadzenie rozrachunków dokumentów przychodowo-rozchodowych,
 • tworzenie, przeglądanie i drukowanie raportów dotyczących: księgi głównej, pojazdów, wyposażenia, przychodów i zestawienia rocznego,
 • obsługa sprzedaży bezrachunkowej "strukturą zakupów",
 • obsługa remanentów (uwzględniane w deklaracjach PIT5),
 • obsługa najmu w ramach firmy,
 • wykaz Urzędów Skarbowych z adresami i numerami kont bankowych i wiele towarzyszących kartotek,
 • wbudowane narzędzia służące do konserwacji baz danych,
 • ścisła współpraca z modułami Aplikacji Ramzes.
zamknij okienko